Teemat 2017

Turvallinen vanhuus

Järvenpäässä arvioidaan 17,6 % väestöstä olevan yli 65 -vuotiaita vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa väistämättä sitä, että paine ikääntyneiden palveluita kohtaan kasvaa. Palvelut on räätälöitävä jokaiselle sopivaksi: ruoka-, siivous- ja hygieniapalveluiden lisäksi on tarjottava apua arjen askareissa. Lähtökohtana tulee aina olla, että ikääntynet ovat voimavara ja kivijalka nuorisolle.

Menneellä vaalikaudella Järvenpää on ottanut suuria harppauksia eteenpäin ikääntyneiden palveluissa. Lautakunnan jäsenenä tein aloitteen, joka varmisti toisen kotihoitajan lääkärin palkkaamisen. Tämä on parantanut sairauksien ennaltaehkäisyä sekä viestintää hoitohenkilökunnan ja ikääntyneiden välillä.

Huolimatta sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymisestä maakuntatasolle on meidän varmistettava lähipalveluiden laatu ja saatavuus Järvenpäässä. Kunnilla on jatkossakin suuri rooli ennaltaehkäisyssä. Turvallinen vanhuus varmistetaan:

 • Tarjoamalla monipuolisia senioriasuntoja ikääntyville. Asuntojen tulee olla helposti muunneltavissa jokaisen henkilökohtaisiin tarpeisiin sopiviksi ja niitä tulee olla tarpeeksi saatavilla.
 • Säilyttämällä palvelutalojen hoitajamitoitus 0,62 – 0,72 välillä kaikissa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.
 • Varmistamalla perhehoidossa oleville vertaistukea sekä tarjoamalla kaupungin palveluista ohjausta ja neuvontaa erilaisiin tilanteisiin.
 • Takaamalla, että jokaisella omaishoitajalla on mahdollisuus käyttää hänelle tarkoitetut hoitovapaat.

Järvenpään ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaan 2014–2017 voi tutustua täältä

 

Järvenpäästä pyöräilyn suurkaupunki

Järvenpään 2040-yleiskaavan yhtenä päämääränä on tehdä Järvenpäästä pyöräilyn suurkaupunki. Tämä edellyttää selkeitä ja katkeamattomia pyöräilykaistoja, joita huolletaan aktiivisesti myös talvella. Pyöräilyverkoston tulee yhdistää sujuvasti Järvenpään eri asuinalueet. Samalla joukkoliikenteestä huolehditaan. Sisäisen bussiliikenteen runkolinjoja vahvistetaan ja aikataulut ovat paremmin saatavilla.

Asuinalueita pitää kehittää kylämäisiksi yhteisöiksi. Tanhuniityn kaltaisia tiiviitä yhteisöjä tarvitaan lisää. Tämä varmistetaan tiivistämällä rakennuskantaa ja sijoittamalla palvelut asutusten läheisyyteen. Asuinalueille pitää sijoittaa monipuolisesti erilaisia asuntoja erilaisiin tarpeisiin.

Kävelykatu Jannen tulee olla jokaiselle kuntalaiselle avoin ja julkinen tila, jossa jokainen pystyy nauttimaan monipuolisista palveluista. Perhelän suunnitelmissa on aina arvioitava vaikutukset kävelykadun viihtyisyyteen. Keskustan tulee olla Järvenpään sydän, jossa yhdistyvät tasokas kahvila- ja ravintolatarjonta yhdistyy monimuotoisiin palveluihin.

 • Luodaan kattava sekä sujuva pyöräilyverkosto.
 • Perhelän suunnitelmissa huomioidaan kävelykadun viihtyisyys. Keskustan on tarjottava monipuolisesti erilaisia palveluita sekä maksuttomia julkisia tiloja.
 • Rakennetaan enemmän kylämäisiä yhteisöjä, joissa monimuotoinen asuminen sekä palvelut ovat kiinteästi yhteyksissä toisiinsa. Eri asuinalueiden välille rakennetaan toimivat liikenneyhteydet.
 • Kehitetään joukkoliikennettä selkeyttämällä sisäistä bussiliikennettä ja parannetaan aikatauluista tiedottamisesta. Pidetään kiinni hyvistä junayhteyksistä kaikilla Järvenpään junapysäkeillä.

 

Jokaiselle harrastus

Elävä kaupunki hengittää kulttuurista ja liikunnasta. Järvenpäällä on vankat juuret monipuolisessa kulttuuritarjonnassa. Tätä osaamista ja tarjontaa on hyödynnettävä entistä paremmin kulttuuriturismin mainostamisessa ja kehittämisessä. Ainola ja Ahola ovat kohteita, jotka kiinnostavat maailmanlaajuisesti ihmisiä. Kulttuuriosaaminen pidetään yllä laadukkaalla Opistolla, joka tarjoaa monipuolisesti kohtuullisen hintaisia kursseja eri ikäpolville.

Pitkän ajan tavoitteena on rakentaa Järvenpäähän uusi laadukas keskuskenttä, joka yhdistää monipuolisesti eri urheilulajeja. Keskuskentän pitää tulevaisuudessakin olla avoin ja julkinen liikuntapaikka, jossa on tilaa eritasoisille harrastajille. Keski-Uudenmaan paikalliskamppailut jalkapallon Kakkosessa tuovat kaivattua urheiluelämää Järvenpäähän. Tätä mahdollisuutta on kehitettävä!

 • Rakennetaan Järvenpäähän laadukas keskuskenttä, jossa yhdistyvät monipuolisesti mahdollisuudet harrastaa erilaisia urheilulajeja.
 • Säilytetään opiston maksut kohtuullisina. Jokaisella pitää olla varaa harrastaa ja osallistua kaupungin toimintaan. Opiston kurssitarjonta säilytettävä monipuolisena.
 • Esimerkiksi Ainolaa ja Aholaa hyödynnetään entistä tehokkaammin kulttuuriturismin vetonauloina. Mainostus sekä liikenneyhteydet kuntoon!