Olen ehdolla eduskuntaan, koska olen huolestunut maailman nykyisestä tilasta. Vastakkainasettelu on lisääntynyt, ympäristön tila heikentynyt ja rohkeutta tehdä yhteiskunnallisia uudistuksia puuttuu. Minä haluan rakentaa Suomea, joka kuuntelee ja keskustelee, huolehtii ja välittää sekä uskaltaa ja kannustaa. Haluan rakentaa Suomea, jossa arki on sujuvaa ja elintavat ympäristölle kestäviä.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi meidän on tavoiteltava entistä nopeammin hiilineutraalia yhteiskuntaa. Parantamalla suomalaisen raideliikenteen kapasiteettiä ja liikenneyhteyksiä edistämme monipuolista ja päästötöntä liikennettä. Suomalainen raideliikenne on päivitettävä 2020-luvulle.

Koulutus on nostettava takaisin jalustalle. Suomen vahvuus on osaamisessa ja laadukkaassa työjäljessä. Koulutus- ja kasvatuspolitiikkamme tarvitsee nykyistä pitkäjänteisempää kehittämistä, jossa sekä opiskelijoiden että opetuksen ammattilaisten ääni kuuluvat voimakkaasti.

Vanhenevassa Suomessa myös ikääntyneidemme palveluihin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Jokaisella pitää olla oikeus turvalliseen ja inhimilliseen vanhuuteen. Omaishoitajien jaksamiseen ja kotihoidon resursseihin on panostettava. Matalan kynnyksen palveluita on lisättävä, jotta jokaisella on mahdollisuus päästä palveluiden äärelle.

Sujuva ja kestävä Suomi on alusta, jonka pohjalle rakennamme palveluitamme ja kehitämme yhteiskuntaamme. Sujuvassa Suomessa arki on vaivatonta, kun liikenneyhteydet ovat monipuolisia, heikoimmista huolehditaan eikä byrokratia jarruta unelmien tavoittelua. Kestävässä Suomessa ympäristöstä huolehditaan ja ilmastonmuutosta torjutaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Sujuva ja kestävä Suomi ilmenee eduskuntavaaleissani 2019 seuraavien teemojen kautta: monipuolinen ja päästötön liikenne, koulutus sekä turvallinen vanhuus. 

Näkymätön

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Monipuolinen ja päästötön liikenne

Liikenteen kasvihuonepäästöt ovat noin neljäsosa kokonaispäästöistä. Saavuttaaksemme hiilineutraalin yhteiskunnan mahdollisimman nopeasti on liikennemuotojen muututtava kestävämmäksi. Lisäksi tulevaisuuden liikenteeseen vaikuttavat automatisaation ja robotisaation yleistyminen, jotka osaltaan muuttavat liikennettä. Suurien muutoksien takia suomalaista liikennejärjestelmää on monipuolistettava joustavammaksi erilaisiin liikennetarpeisiin.

Esimerkiksi autoilu siirtyy entistä vahvemmin sähkö- ja biopolttoaineilla toimiviin autoihin. Valtio voi tukea tätä kehitystä antamalla nykyistä voimakkaampia taloudellisia helpotuksia ympäristöystävällisille valinnoille ja tukemalla yrityksiä, jotka kehittävät uusia liikkumismuotoja.

Lisäksi Suomella on kaikki potentiaali kehittyä arkipyöräilyn mallimaaksi. Suurin osa suomalaisista pyöräilee vapaa-ajallaan tai lyhyet työmatkat. Pyöräilyn helpottamiseksi, sujuvoittamiseksi sekä turvallisuuden lisäämiseksi meidän on kehitettävä yhtenäisiä pyöräväyläverkostoja, kuten Tanskassa ja Hollannissa on tehty. Yhtenäiset pyöräväylät lisäävät turvallisuutta ja pyöräilyn sujuvuutta, kun pyöräilijöiden ei tarvitse puikkelehtia autoilijoiden tai kävelijöiden joukossa.

Suomi voi osaamisellaan markkinoida itseään päästöttömien liikennevälineiden luvattuna maana. Tämä lisää vientiä ja työllisyyttä, kun valtiot ja kaupungit ostavat suomalaisten yrityksien päästöttömiä liikenneratkaisuja. Tässä on aidosti Suomen mahdollisuus lisätä työllisyyttä ja osaamista kestävällä tavalla!

 • Päivitetään Suomen rataverkosto 2020-luvulle. Kasvatetaan pääraiteen kapasiteettia. Tunnin juna Helsingistä Tampereelle ja Turkuun.
 • Kehitetään pyöräilyolosuhteita ja luodaan kuntarajat ylittäviä pyörätieverkostoja.
 • Tuetaan autoilun muutosta helpottamalla ympäristöystävällisten autoilumuotojen käyttöönottamista.
 • Tehdään Suomesta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä!
Jokaiselle turvallinen vanhuus

Suomen väestö vanhenee. Vuonna 2030 joka viidennen arvioidaan olevan yli 65 -vuotias. Ikääntyneiden määrän kasvaessa heille tarvitaan enemmän ja monipuolisempia palveluita. Ikääntyneiden palveluita on kuitenkin kehitetty taloudellinen tehokkuus edellä, jolloin laatu on kärsinyt. Ikääntyneemme ansaitsevat parempaa!

Palveluita on kehitettävä kohtaamaan paremmin yksilöllisiä tarpeita. Jokaisella pitää olla yhdenvertainen mahdollisuus saada tukea ja apua niin terveydellisiin huoliin kuin tavallisiin arjen askareisiin. Jokainen ansaitsee tukea ja apua.

Kotihoitoa on kehitettävä asiakaslähtöisemmäksi. Ikääntyneet ovat muutakin kuin asiakasnumeroita. Lisätään ja monipuolistetaan kotihoidon resursseja, jolloin hoitohenkilökunnalla on paremmin aikaa kohdata ikääntyneitä. Otetaan käyttöön omahoitajajärjestelmä, jolloin asiakkaan ja hoitajan välinen suhde parantuu, kun tuttu hoitaja käy säännöllisesti vierailemassa samoilla asiakkailla.

Sote-uudistus ei saa vaarantaa lähipalveluiden saatavuutta tai laatua. Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen on yhteiskunnallinen teema, joka kuuluu meille kaikille – kunta- ja maakuntarajojen epäselvyydet eivät saa tätä vaarantaa.

On aika muuttaa asennetta ikääntyneitä kohtaan. Ikääntyneet ovat entistä selvästi toimintakykyisempi voimavara yhteiskunnalle ja kivijalka nuorisolle. Ikääntyneet on otettava aikaisempaa aktiivisemmin mukaan yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja hyödynnettävä heidän kokemustaan ja elämänviisauttaan.

 • Torjutaan ikääntyneiden yksinäisyyttä lisäämällä ja monipuolistamalla kotihoidon resursseja. Loppu hoitohenkilökunnan alimitoitukselle!
 • Luodaan uudenlaisia ympärivuorokautisen palveluasumisen keskittymiä, joissa ikääntyneille tarjotaan viihtyisä ja turvallinen ympäristö sekä mahdollisuus liikkua vapaasti.
 • Turvataan omaishoitajan oikeudet ja tukipalvelut. Omaishoitajat tarvitsevat omalääkärin, joka neuvoo ja valvoo omaishoitajien ja -hoidettavien tilannetta. Jokaisella omaishoitajalla on oltava oikeus vapaa-aikaan ja vertaistukipalveluihin.
 • Otetaan ikääntyneet aktiivisemmin mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Sijoitetaan jokaiseen lautakuntaan ikääntyneiden edustaja nuorisoedustajien tapaan. Perustetaan vanhusasiainvaltuutetun virka valvomaan ikääntyneiden asiaa.
 • Ymmärretään ikääntyneiden moninaisuus. Jokaisella on oma elämäntarinansa, jokaisella on omat palvelutarpeensa, mutta jokainen on yhtä arvokas. Varmistetaan yhdenvertaiset palvelut kaikille.
Koulutus - investointi tulevaisuuteen

Lapset ovat yhteiskuntamme tukipilari, jonka varaan rakennamme tulevaisuutemme. Suomen menestysresepti on perustunut jo pitkään laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen, jossa jokaisella lapsella on ollut yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua. Tätä pilaria ei saa murentaa vaan entisestään vahvistettava!

Erityisen huolestuttava on varhaiskasvatuksen tilanne, jonka resursseja sekä arvostusta on vuosi vuodelta vähennetty. Näin ei voi jatkua. Varhaiskasvatus ansaitsee nykyistä suuremman arvon yhteiskunnassamme ja tämän tulee näkyä myös taloudellisten resurssien lisäämisenä varhaiskasvatukselle.

Yksi oleellinen osa laadukasta varhaiskasvatusta on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö, jota ilman varhaiskasvatuksemme ei selviäisi. Lastentarhanopettajien ja -hoitajien arvostus on osoitettava muutenkin kuin lämpiminä sanoina. He ansaitsevat kunnollisen palkan tekemästään työstä.

Suomalaisen koulumaailman murheenkryyniksi ovat nousseet homeiset rakennukset. Ongelma ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi meidän on tehtävä valtakunnan tasoinen ohjelma homerakennusten ratkaisemiseksi. Jokainen ansaitsee puhtaan sisäilman.

Viime vuosien korkeakoululeikkaukset ovat aiheuttaneet sen, että korkeasti koulutetut ihmiset muuttavat muualle. Tämä on huolestuttava merkki Suomelle, jonka vahvuus on perustunut koulutukseen ja osaamiseen. Laadukas suomalainen korkeakoulutus on turvattava ja kehittämisen oltava suunnitelmallisempaa. Samalla sivistys on nostettava takaisin suomalaiseen arvopolitiikkaan.

 • Panostetaan ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön ja katkeamattomaan koulupolkuun. Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa. 
 • Lopetetaan lasten parissa työskentelevien työehtojen polkeminen. Kunnollinen korvaus tehdystä työstä.
 • Helpotetaan opiskelijoiden asumista rakentamalla tarpeeksi opiskelija-asuntoja sekä muuttamalla asumislisän kriteereitä, jotta kämppisasuminen on jälleen kannattavaa.
 • Luodaan valtakunnallinen ohjelma homekoulujen ja -päiväkotien ratkaisemiseksi ja ehkäisemiseksi.
 • Pelastetaan sivistysyliopisto ja nostetaan sen arvostusta.