Arvoni

Vastuunkantaja

Politiikassa vastuu on usein liikkuva käsite. Sitä käytetään silloin, kun se sopii omiin tarkoitusperiin. Vastuu päätöksistä kuitenkin unohdetaan, kun pöydälle tuodaan vaikeita päätöksiä tai omia epäonnistumisia. Minä en pelkää vastuuta. Suomalainen päätöksenteko tarvitsee rohkean uudistajan, joka ei matele vaikeissa kysymyksissä tai epäröi omien virheidensä tunnustamisessa.

Vastuu ei kuitenkaan tarkoita vain poliittista käyttäytymistä.

Yhteiskuntana meillä on oma vastuumme ympäröivästä luonnosta ja sen ihmisistä. Laadukkaat palvelut, jotka ovat kaikkien yksilöiden käytettävissä on hyvinvointivaltion perustehtäviä. Vastuulliseen politiikkaan kuuluu näiden palveluiden turvaaminen myös epävarmoina aikakausina.

Vastuullinen ilmastopolitiikka ulottuu yhteiskunnan jokaiselle eri sektorille ja läpileikkaavat kaikki yhteiskunnan palvelut. Tähän päästäksemme meidän on toteutettava kestävän kehityksen tavoitteita, jotka huomioivat taloudelliset, sosiaaliset, ympäristölliset sekä eläinten hyvinvoinnilliset tavoitteet. Ainoastaan siten voimme varmistua siitä, että saavutamme hiilineutraalin yhteiskunnan.

Ennakoiva päätöksenteko

”Kun on tehtävä ikäviä päätöksiä, on useimmiten liian aikaista – poliittiselta kannalta. Ja kun päätöksiä voidaan tehdä, on useimmiten liian myöhäistä – taloudelliselta kannalta”, ruotsalainen kansanedustaja Kjell-Olof Feldt.

Onnistunut päätöksenteko on ennaltaehkäisevää. Se ottaa huomioon pitkän aikavälin tavoitteet, hallitsee kokonaisuuksia ja parhaimmillaan estää taloudellisten sekä yhteiskunnalisten kriisien syntymisen. Ennaltaehkäisevä politiikka ei ole reagointia nykyhetkeen, vaan panostusta tulevaisuuteen. Yhteiskunnalta tämä vaatii rohkeita investointeja ja kykyä uudistua. Päätöksentekijältä tämä vaatii kaukonäköisyyttä, kokonaiskuvan hallitsemista sekä uskallusta kehittää olemassaolevia rakenteita.

Minulle päätöksenteko tarkoittaa mahdollisuutta parantaa, kehittää ja luoda uusia palveluita sekä rakenteita. Ne eivät ota huomioon vain nykyistä aikaa, vaan luotaavat aktiivisesti tulevaisuutta. Jos päätöksenteon tarkoitus on vain korjata menneiden vuosikymmenien erehdyksiä, on politiikassamme jotain pahasti pielessä.

Kestävä kehitys

Kestävässä yhteiskunnassa talous, työ ja ympäristö ovat tasapainossa, jossa jatkuva velkaantuminen pysäytetään, vähäpäästöisiä ja eettisiä vaihtoehtoja kehitetään sekä luodaan uuden ajan työpaikkoja. Tasapainoisen yhteiskunnan luominen on välttämättömyys, sillä maailmantalous ei voi jatkaa kestämätöntä kasvuaan ympäristön kustannuksella.

Tämän takia meidän on luotava järjestelmä, joka kestää suhdannevaihteluita ja samalla hillitsee velkaantumista. Tavoitteena on luoda yhteiskunta, jossa työ ja vapaa-aika kulkevat käsikkäin Tällä tavoin työssä jaksaminen lisääntyy, työmotivaatio kasvaa ja elämänlaatu paranee, kun työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Epäsäännöllisten työsuhteiden lisääntyminen korostaa vapaa-ajan roolia ihmisten identiteetien määrittäjänä..

Oikeudenmukaisuus

Käsitykseni oikeudenmukaisuudesta koostuu kahdesta isosta kokonaisuudesta; tasa-arvosta ja yksilön vapaudesta.

Tasa-arvo tarkoittaa jokaiselle yhtäläisiä mahdollisuuksia toteuttaa omia tavoitteitaan. Omien haaveiden toteuttamisen esteenä ei saa olla sosio-ekonominen, etninen tai uskonnollinen lähtöasema. Jokaiselle pitää taata tasa-arvoinen mahdollisuus kouluttautua, hoitaa terveyttään ja elää arvokas vanhuus. Jokaista ihmistä tulee kohdella ja kunnioittaa samanarvoisesti. Tasa-arvoa on myös se, että yhteiskunta tukee elämän vaikeina hetkinä.

Yksilön vapaus tarkoittaa mahdollisuutta toteuttaa omia unelmiaan ja tavoitteitaan, kunhan se ei aiheuta toisille tai yhteiskunnalle kohtuutonta haittaa. Valtion tehtävänä ei ole holhota ja valvoa, vaan luoda elämiselle monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa omia unelmiaan. Vapaus pukeutua, puhua ja uskoa ovat oikeusvaltion kulmakiviä, joita ei pidä unohtaa missään tilanteessa.